Connect with us

Aktualności

Samorządy w polsce – czym są i jak wyglądają ich finanse?

prywatyzacja

Czym właściwie są samorządy?

Samorząd terytorialny to podstawowa forma organizacji samorządowej w Polsce, która zajmuje się zarządzaniem na poziomie lokalnym. W naszym kraju funkcjonują trzy rodzaje samorządów: gminy, powiaty oraz województwa.
Samorządy mają zapewnić mieszkańcom możliwość podejmowania decyzji w sprawach ważnych dla ich codziennego funkcjonowania oraz są odpowiedzialne za rozwój lokalnych społeczności. Co więcej, to władze samorządowe są najbliżej ludzi i lepiej znają ich potrzeby, dlatego mają największy wpływ na podejmowanie decyzji, które wpłyną na poprawę jakości życia w ich regionie.

samorząd

Jak działa samorząd?

Władze samorządowe powstają na drodze wyborów powszechnych w jednym lub kilku okręgach wyborczych, które są ustalane przez organy wyborcze. Kadencja samorządów trwa 4 lata.
Rady gmin, powiatów i sejmików województw decydują o wykorzystaniu pieniędzy publicznych oraz o programie działań w zakresie inwestycji i infrastruktury.
Samorządy mają do swojej dyspozycji własne dochody, które pochodzą z podatków oraz z budżetu państwa. Do ich ważniejszych obowiązków należy m.in. tworzenie programów polityki społecznej, zarządzanie drogami, budynkami użyteczności publicznej oraz prowadzenie i rozwijanie szkół i placówek oświatowych.

Jak odbywa się głosowanie na członków samorządu terytorialnego?

Głosowanie na członków samorządu odbywa się w sposób powszechny, tajny i bezpośredni. Głosowanie odbywa się w dzień wyborów w określonych komisjach wyborczych. Każdy mieszkaniec ma prawo zgłoszenia swojej kandydatury lub wyboru jednego z kandydatów. Głosowanie jest możliwe od osiągnięcia wieku 18 lat oraz po odpowiednim zarejestrowaniu się w spisie wyborców.

Kto może kandydować na członka samorządu?

Na członka samorządu może kandydować każdy obywatel Polski, który osiągnął 18 lat, jest pełnoletni oraz posiada pełnię praw cywilnych i obywatelskich. Ponadto, kandydat musi zamieszkiwać w danym miejscu, w ramach którego będzie ubiegał się o mandat.
Warto również zaznaczyć, że na członka rady gminy może kandydować osoba, która mieszka w danej gminie, a na członka rady powiatu – osoba zamieszkująca powiat. Kandydat musi zebrać odpowiednią liczbę podpisów poparcia, które zależą od wielkości gminy, powiatu lub województwa.

Jak wyglądają finanse samorządów?

Finanse samorządowe opierają się na własnych źródłach dochodów oraz na subwencji ogólnej, którą samorządy otrzymują z budżetu państwa. W przypadku gmin i powiatów kwota subwencji jest uzależniona m.in. od liczby mieszkańców danej jednostki terytorialnej oraz od stopnia zamożności jej mieszkańców.
Samorządy mają również swoje dochody pochodzące m.in. z podatków, opłat i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz z wynajmu nieruchomości. Dochody te mogą zostać wykorzystane na cele inwestycyjne lub na bieżącą działalność administracyjną samorządów.
Warto dodać, że samorządy mogą także pozyskiwać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych czy innych programów pomocowych.

Podsumowanie

Jak widać, samorządy to istotna forma organizacji w Polsce, która wpływa na rozwój naszych lokalnych społeczności i poprawę jakości życia mieszkańców. Działają one zgodnie z zasadą bliżej ludzi, lepiej rozumiejąc ich potrzeby i problemy. Władze samorządowe są wybierane na drodze powszechnych wyborów, a ich kadencja trwa 4 lata. Finanse samorządów opierają się na własnych źródłach dochodów oraz subwencjach ogólnych z budżetu państwa. Dlatego warto pamiętać o swoim prawie do głosowania, by mieć wpływ na to, jak działają i w jaki sposób zarządzają nasze lokalne społeczności.

Trending